Документация по ЗБУТ

Инструктажи и обучения:

 • Заповед за определяне на видовете инструктажи; лицата, които ще бъдат инструктирани; лицата, които ще провеждат инструктажа.
 • Заповед за определяне на видовете обучения; лицата, които ще бъдат обучавани; програмата на обучението; лицата, които ще провеждат обучението.
 • Заповед за определяне на работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица.
 • Протокол от проведено обучение и изпит на работници и служители, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и техните съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора (образец).
 • Програма за начален инструктаж.
 • Програма за инструктаж на работното място.
 • Програма за ежедневен инструктаж.
 • Програма за периодичен инструктаж.
 • Програма за извънреден инструктаж при завръщане от майчинство.
 • Образец на правилно попълнена книга за начален инструктаж.
 • Образец на правилно попълнена служебна бележка за начален инструктаж.
 • Образец на правилно документиране на периодичен инструктаж.
 • Образец на правилно документиране на инструктаж на работното място.

Основни документи:

 • Завеждане на ревизионна книга по чл. 408 КТ.
 • Заповед за определяне на длъжностни лица в обектите и работните площадки на фирмата, на които се полага наемен труд, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда (по чл. 403а КТ).
 • Писмена заповед на работодателя за определяне на лице за организиране и изпълнение на БЗР или длъжностна характеристика на експерт, здравословни и безопасни условия на работа, НКПД 2263 6005.
 • Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ.
 • Заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра на трудовите злополуки.
 • Образец на дневник за регистриране на трудовите злополуки.
 • Образец на заповед за определяне на комисия за разследване на трудова злополука.
 • Образец на протокол за разследване на трудова злополука.
 • Съгласувателен протокол за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка „трудова злополука”.
 • Заповед за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка „трудова злополука”.

Учредяване и дейност на комитет:

 • Заповед за определяне на представител/и на Работодателя.
 • Заповед за свикване на общо събрание.
 • Протокол от общо събрание за избор на представител/и на работещите.
 • Протокол от учредително заседание на КУТ/ГУТ и изготвен план за работа.
 • Правилник за работа на КУТ.
 • Заповед за определяне на представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението.
 • Програма за първоначално обучение на КУТ/ГУТ.
 • Програма за ежегодно обучение на КУТ/ГУТ.
 • Четири примерни протокола от заседание на КУТ/ГУТ (минималния брой заседания за една година, съгласно ЗЗБУТ)

Лични предпазни средства:

 • Списък на работните места и видовете работа, за които на работещите се осигуряват лпс.
 • Инструкция за използването, поддръжката и съхранението на личните предпазни средства.

Работно оборудване:

 

 • Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (съгл. чл. 277 КТ).
 • Инструкции за безопасна работа с използваното оборудване (подлежи на отделно договаряне).
 • Заповед за определяне на лице, което да следи за изправността на ръчните електрически инструменти.
 • Образец на дневник за проверки на ръчните електрически инструменти и преносими лампи и трансформатори.
 • Заповед за определяне на оправомощените за управление на кари лица.
 • Заповед по член 403.
 • Правилник за вътрешен трудов ред
 • План за действие при бедствия и аварии
 • Инструктаж за работа с противопожарни уреди и съоръжения
 • Основни правила за самопомощ и взаимопомощ

Препоръка за

 
Новини
Служба по трудова медицина Медигруп Бургас

За контакти

ул. Апостол Карамитев №10, ет. 1, оф. 1,
Тел.: 056 / 81 44 37
Моб.: 0887 435 484
Email : medigroup@abv.bg, medigroup@mail.bg
Website : medigroup2.com


2013 Medigroup - All rights reserved

Powered by Suzara web design