УСЛУГИ


За нас

Служба по трудова медицина при „Медигруп Бургас” ЕООД е създадена през 2004г. Удостоверение за пререгистрация в МЗ № 026-2/26.06.2012г. Службата е партньор на работодателите и Органите по безопасност и здраве при работа, консултант в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ 124/1997г., 2007г. изм. и доп.).

Обслужваме над 700 фирми от различни сфери на дейността като например: услугите, държавната администрацията, здравеопазването, промишлеността и строителството. Държим на качеството и коректно свършената работа благодарение на екипа ни, съставен от квалифицирани специалисти по трудова медицина и експерти по ЗЗБУТ.

Предимствата на нашата фирма са добрата комуникация между участниците в екипа ни, еднакви цели и идеи свързани с просперитета на фирмата, колективно мислене, коректност и лоялност спрямо клиентите, професионализма на специалистите доказван през годините и не на последно място искреното желание за подпомагане, обучение и насочване на потребителите.

Съгласно изискванията на действащата нормативна уредба касаеща здравословните и безопасни условия на труд, оказваме съдействие или изготвяме фирмено досие съдържащо вътрешни фирмени актове, които всеки един работодател е длъжен да поддържа, а именно: заповеди, инструкции, правила, планове, правилници, режими, характеристики и други, изисквани от контролните органи/”ИАОИТ”/ .

Екипът ни следи редовно измененията в нормативната база, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд, като се ангажира със своевременното известяване на Нашите партньори.

При проявен интерес от Ваша страна, както и за обсъждане на конкретни и допълнителни предложения и въпроси по офертата можете да се обръщате към Нас на посочените телефони за връзка.Документи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

МЕДИГРУП БУРГАС ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.073„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.073-10551

Договор №:BG16RFOP002-2.073-10551-C01

Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Дата на сключване на договора: 01.09.2020г.

 Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 01.12.2020г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: България, гр.Бургас

Общ размер на допустимите разходи (в лева):10 000.00лв.

Размер на БФП (в лева):  10 000.00лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 0.00 лв.

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 8 500.00лв.

Процент на съфинансиране от Съюза:85%

Кратко описание на проекта:

Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Главна цел на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква фирмата да компенсира в значителна част негативното въздействие от последиците от пандемията и да запази изцяло персонала си.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА И ЛИПСАТА НА ЛИКВИДНОСТ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-2.073-10551-C01.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

МЕДИГРУП КОНТРОЛ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.073„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.073-10806 Договор №:BG16RFOP002-2.073-10806-C01 Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Дата на сключване на договора: 01.09.2020г. Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 01.12.2020г. Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца Място на изпълнение: България, гр.Бургас Общ размер на допустимите разходи (в лева):5 796.06лв. Размер на БФП (в лева): 5 796.06лв. Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 0.00 лв. Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 4 926.65лв. Процент на съфинансиране от Съюза:85% Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Главна цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква фирмата да компенсира в значителна част негативното въздействие от последиците от пандемията и да запази изцяло персонала си.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА И ЛИПСАТА НА ЛИКВИДНОСТ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-2.073-10806-C01.

 

 

 


Документи:

- СЪОБЩЕНИЕ
- СЪОБЩЕНИЕ МЕДИГРУП КОНТРОЛ

Сертификати

Документи:


Медицински прегледи

Видове задължителни и допълнителни профилактични медицински прегледи, извършвани в здравни заведения и медицински центрове на територията на цялата страна:

 • Специалист вътрешни болести с ЕКГ
 • Специалист очни болести ( офталмолог ) ( за работещите на видеодисплей повече от половината от законоустановеното работно време )
 • Специалист УНГ
 • Специалист нервни болести
 • Лабораторни изследвания – изследване на урина и др.
 • Ехографско изследване на коремни органи
 • Ехографско изследване на млечни жлези
 • Ехографско изследване на щитовидна жлеза
 • Ехографско изследване на простатна жлеза
 • Специалист акушер-гинеколог с цитонамазка • Фирмата разполага с екип от обучени специалисти, извършващи профилактични медицински прегледи и по работни места


Орган за контрол вид C

“Медигруп Контрол” ЕООД – гр.Бургас

Орган за контрол от вида С с обхват на акредитация.

Контрол на:
Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
Физични фактори

 • Микроклимат
 • Изкуствено осветление
 • Шум

Вентилационни инсталации

Климатични инсталации


Документи:

- Декларация за политиката относно безпристрастност и независимост
- Жалби и възражения

Трудово медицинско обслужване на работещите
 • Обслужване на работещите обхващащо пълния задължителен обем от дейности, съгласно чл.25 от ЗБУТ и изискванията предвидени в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
 • Оказване съдействие при изпълнение на утвърдена програма за привеждане дейността на фирмата към изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Разработване на препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работещи.
 • Разработване на препоръки по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и лична защита.
 • Разработване на мерки и програми и/или актуализиране на съществуващите за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа, за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда, трудовия процес и здравното състояние на работещите.
 • Консултиране при избор на ново технологично оборудване, машини и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
 • Изготвяне на заключения при предварителния медицински преглед за годността на работещият, да изпълнява даден вид работа, предвид заболяванията на лицето в т.ч. заболявания от професионален характер.
 • Изготвяне и съхраняване в службата по трудова медицина на здравни досиета на работещите във фирмата, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
 • Предоставяне на информация на работодателите и работещите за здравните рискове, свързани с работата и резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.
 • Изготвяне на ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на: резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временната и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм.
 • При съмнения за заболяване от професионален характер /Наредба за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитането на професионалните болести (ДВ, бр. 33/2001 г.)/,Службата по трудова медицина участва в заседанията на диагностичната комисия, като представител на работодателя, и представя в същата документи относно мероприятията предприети от работодателя, за предотвратяването на професионалните заболявания, колективните и лични предпазни средства, режимът на труд и почивка.
 • Даване индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа, организацията на работния процес и избора на средства за колективна и лична защита.
 • Оказва методична помощ за усъвършенстване на фирмената документация, във връзка със здравето и безопасността при работа според изискванията на нормативните документи и правилното й прилагане, както и при изпълнения на предписания, дадени от контролните органи по Здравословни и безопасни условия на труд /Държавна агенция „Главна инспекция по труда”, РЗИ и др./.
 • Разработване и актуализация на физиологични режими за труд и почивка и съдействие при разработването на работните графици.
 • Събиране от кандидатите за работа във фирмата и съхраняване на информация от последната им месторабота, съгласно изискванията на Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.


Оценка на риска
 • Изготвяне на оценка на риска, включваща:
  Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска:

  Програма за оценка на риска. Методика за оценка на работното място. Идентифициране на опасностите на работните места

  Карта за оценка на риска на работното място. Обобщени резултати от оценката на риска на типовите работни места. Препоръки за намаляване и ограничаване на професионалните рискове и подобряване условията на труд.

 • Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труд, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.
 • Организиране извършването на специализирани измервания: производствен микроклимат, прах, шум, вибрации, изкуствено осветление, експресни методи за определяне на химични фактори и оценка на условията за труд на работните места.


Обучение
 • Разработване и участие в изпълнение на програми за ежегодно обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители в комитетите (групите) по условия на труд по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазване на санитарно-хигиенните норми и изискванията за работната среда и трудовия процес.
 • Организиране и провеждане обучението на работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място.
 • ПРОВЕЖДАНЕ ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА ОТ 16.12.2009Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТЕЩИТЕ.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПОТВЪРЖДАВАНЕ НЕ ГРУПА ЗА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВИЛНИКА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V.


Противопожарно досие


Документация по ЗБУТ

Инструктажи и обучения:

 • Заповед за определяне на видовете инструктажи; лицата, които ще бъдат инструктирани; лицата, които ще провеждат инструктажа.
 • Заповед за определяне на видовете обучения; лицата, които ще бъдат обучавани; програмата на обучението; лицата, които ще провеждат обучението.
 • Заповед за определяне на работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица.
 • Протокол от проведено обучение и изпит на работници и служители, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и техните съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора (образец).
 • Програма за начален инструктаж.
 • Програма за инструктаж на работното място.
 • Програма за ежедневен инструктаж.
 • Програма за периодичен инструктаж.
 • Програма за извънреден инструктаж при завръщане от майчинство.
 • Образец на правилно попълнена книга за начален инструктаж.
 • Образец на правилно попълнена служебна бележка за начален инструктаж.
 • Образец на правилно документиране на периодичен инструктаж.
 • Образец на правилно документиране на инструктаж на работното място.

Основни документи:

 • Завеждане на ревизионна книга по чл. 408 КТ.
 • Заповед за определяне на длъжностни лица в обектите и работните площадки на фирмата, на които се полага наемен труд, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда (по чл. 403а КТ).
 • Писмена заповед на работодателя за определяне на лице за организиране и изпълнение на БЗР или длъжностна характеристика на експерт, здравословни и безопасни условия на работа, НКПД 2263 6005.
 • Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ.
 • Заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра на трудовите злополуки.
 • Образец на дневник за регистриране на трудовите злополуки.
 • Образец на заповед за определяне на комисия за разследване на трудова злополука.
 • Образец на протокол за разследване на трудова злополука.
 • Съгласувателен протокол за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка „трудова злополука”.
 • Заповед за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка „трудова злополука”.

Учредяване и дейност на комитет:

 • Заповед за определяне на представител/и на Работодателя.
 • Заповед за свикване на общо събрание.
 • Протокол от общо събрание за избор на представител/и на работещите.
 • Протокол от учредително заседание на КУТ/ГУТ и изготвен план за работа.
 • Правилник за работа на КУТ.
 • Заповед за определяне на представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението.
 • Програма за първоначално обучение на КУТ/ГУТ.
 • Програма за ежегодно обучение на КУТ/ГУТ.
 • Четири примерни протокола от заседание на КУТ/ГУТ (минималния брой заседания за една година, съгласно ЗЗБУТ)

Лични предпазни средства:

 • Списък на работните места и видовете работа, за които на работещите се осигуряват лпс.
 • Инструкция за използването, поддръжката и съхранението на личните предпазни средства.

Работно оборудване:

 

 • Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (съгл. чл. 277 КТ).
 • Инструкции за безопасна работа с използваното оборудване (подлежи на отделно договаряне).
 • Заповед за определяне на лице, което да следи за изправността на ръчните електрически инструменти.
 • Образец на дневник за проверки на ръчните електрически инструменти и преносими лампи и трансформатори.
 • Заповед за определяне на оправомощените за управление на кари лица.
 • Заповед по член 403.
 • Правилник за вътрешен трудов ред
 • План за действие при бедствия и аварии
 • Инструктаж за работа с противопожарни уреди и съоръжения
 • Основни правила за самопомощ и взаимопомощ

Препоръка за

 Организиране извършването на контролни измервания по електробезопасност и фактори на работната среда.

Електробезопасност

 • Измерване и контрол на съпротивлението по контур “фаза-защитен проводник”
 • Контрол на общото състояние на уредби.
 • Импеданс
  Импеданса на защитния контур „фаза-защитен проводник” или „фаза-проводник РЕN” на стационарните електрически уредби се измерва и оценява с периодичност, определена в проекта за електрическата уредба или за съответната част от нея, но не по-рядко от един път на пет години.
 • Измерване на преходното съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни инсталации
  Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби, съгласно Наредба № 4 от 22 декември 2010г. за мълниезащитата на сгради и съпротивление на защитни заземителни уредби, съгласно Наредба №16-116 от 2008г. с периодичност определена в проекта съобразно експлоатационните условия, но не по-дълги от една година.
 • Измерване на съпротивление на изолацията на Кабелни електропроводни линии
 • Измерване на моментно натоварване на токов кръг и определяне допустимото натоварване, съобразено със сечението на проводника.
 • Измерване на осветеност на работно място
  Периодичността на измерване се определя от чл.381 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането – най-малко един път в годината.
 • Измерване на микроклимат на работно място – с периодичността на извършване на оценка на риска
 • Измерване на шум
  Съгласно изискванията на чл.135 от Наредба № 7/1999г. за работното оборудване – най малко веднъж в годината се извършват проверки на работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите се предприемат защитни мероприятия, в останалите случаи с периодичността на извършване на оценката на риска.
 • Ниво на шум
 • Еквивалентно ниво на шума
 • Дневно ниво на експозицията на шум в dBA
 • Средноседмична стойност на перс. експозиция на шум в dBA
 • Върхово ниво на звуково налягане в dBC


Допълнителни услуги
 • Изготвяне на система за самоконтрол.
 • Изготвяне на система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки
 • Одит по ЗБУТНовини и събития
Служба по трудова медицина Медигруп Бургас

За контакти

ул. Апостол Карамитев №10, ет. 1, оф. 1,
Тел.: 056 / 81 44 37
Моб.: 0887 435 484
Email : medigroup@abv.bg, medigroup@mail.bg
Website : medigroup2.com


2013 Medigroup - All rights reserved

Powered by Suzara web design