Tрудово-медицински услуги

Трудово-медицинско обслужване на работещите

 1. Обслужване на работещите обхващащо пълния задължителен обем от дейности, съгласно чл.25 от ЗБУТ и изискванията предвидени в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
 2. Оказване съдействие при изпълнение на утвърдена програма за привеждане дейността на фирмата към изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
 3. Разработване на препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работещи.
 4. Разработване на препоръки по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и лична защита.
 5. Разработване на мерки и програми и/или актуализиране на съществуващите за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа, за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда, трудовия процес и здравното състояние на работещите.
 6. Консултиране при избор на ново технологично оборудване, машини и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
 7. Изготвяне на заключения при предварителния медицински преглед за годността на работещият, да изпълнява даден вид работа, предвид заболяванията на лицето в т.ч. заболявания от професионален характер.
 8. Изготвяне и съхраняване в службата по трудова медицина на здравни досиета на работещите във фирмата, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
 9. Предоставяне на информация на работодателите и работещите за здравните рискове, свързани с работата и резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.
 10. Изготвяне на ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на: резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временната и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм.
 11. При съмнения за заболяване от професионален характер /Наредба за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитането на професионалните болести (ДВ, бр. 33/2001 г.)/,Службата по трудова медицина участва в заседанията на диагностичната комисия, като представител на работодателя, и представя в същата документи относно мероприятията предприети от работодателя, за предотвратяването на професионалните заболявания, колективните и лични предпазни средства, режимът на труд и почивка.
 12. Даване индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа, организацията на работния процес и избора на средства за колективна и лична защита.
 13. Оказва методична помощ за усъвършенстване на фирмената документация, във връзка със здравето и безопасността при работа според изискванията на нормативните документи и правилното й прилагане, както и при изпълнения на предписания, дадени от контролните органи по Здравословни и безопасни условия на труд /Държавна агенция „Главна инспекция по труда”, РЗИ и др./.
 14. Разработване и актуализация на физиологични режими за труд и почивка и съдействие при разработването на работните графици.
 15. Събиране от кандидатите за работа във фирмата и съхраняване на информация от последната им месторабота, съгласно изискванията на Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Оценка на риска

 1. Изготвяне на оценка на риска, включваща:
  • Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.
  • Програма за оценка на риска. 
  • Методика за оценка на работното място. Идентифициране на опасностите на работните места.
  • Карта за оценка на риска на работното място.
  • Обобщени резултати от оценката на риска на типовите работни места. 
  • Препоръки за намаляване и ограничаване на професионалните рискове и подобряване условията на труд.
 2. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труд, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труд, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.
 3. Организиране извършването на специализирани измервания: производствен микроклимат, прах, шум, вибрации, изкуствено осветление, експресни методи за определяне на химични фактори и оценка на условията за труд на работните места.

Документация по ЗБУТ

 • Заповед за определяне на видовете инструктажи; лицата, които ще бъдат инструктирани; лицата, които ще провеждат инструктажа.

 • Заповед за определяне на видовете обучения; лицата, които ще бъдат обучавани; програмата на обучението; лицата, които ще провеждат обучението.

 • Заповед за определяне на работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица.

 • Протокол от проведено обучение и изпит на работници и служители, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и техните съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора (образец).

 • Програма за начален инструктаж.

 • Програма за инструктаж на работното място.

 • Програма за ежедневен инструктаж.

 • Програма за периодичен инструктаж.

 • Програма за извънреден инструктаж при завръщане от майчинство.

 • Образец на правилно попълнена книга за начален инструктаж.

 • Образец на правилно попълнена служебна бележка за начален инструктаж.

 • Образец на правилно документиране на периодичен инструктаж.

 • Образец на правилно документиране на инструктаж на работното място.

 • Завеждане на ревизионна книга по чл. 408 КТ.

 • Заповед за определяне на длъжностни лица в обектите и работните площадки на фирмата, на които се полага наемен труд, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда (по чл. 403а КТ).

 • Писмена заповед на работодателя за определяне на лице за организиране и изпълнение на БЗР или длъжностна характеристика на експерт, здравословни и безопасни условия на работа, НКПД 2263 6005.

 • Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ.

 • Заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра на трудовите злополуки.

 • Образец на дневник за регистриране на трудовите злополуки.

 • Образец на заповед за определяне на комисия за разследване на трудова злополука.

 • Образец на протокол за разследване на трудова злополука.

 • Съгласувателен протокол за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка „трудова злополука”.

 • Заповед за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка „трудова злополука”.


 • Заповед за определяне на представител/и на Работодателя.

 • Заповед за свикване на общо събрание.

 • Протокол от общо събрание за избор на представител/и на работещите.

 • Протокол от учредително заседание на КУТ/ГУТ и изготвен план за работа.

 • Правилник за работа на КУТ.

 • Заповед за определяне на представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението.

 • Програма за първоначално обучение на КУТ/ГУТ.

 • Програма за ежегодно обучение на КУТ/ГУТ.

 • Четири примерни протокола от заседание на КУТ/ГУТ (минималния брой заседания за една година, съгласно ЗЗБУТ)


 • Списък на работните места и видовете работа, за които на работещите се осигуряват лпс.

 • Инструкция за използването, поддръжката и съхранението на личните предпазни средства.


 • Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (съгл. чл. 277 КТ).

 • Инструкции за безопасна работа с използваното оборудване (подлежи на отделно договаряне).

 • Заповед за определяне на лице, което да следи за изправността на ръчните електрически инструменти.

 • Образец на дневник за проверки на ръчните електрически инструменти и преносими лампи и трансформатори.

 • Заповед за определяне на оправомощените за управление на кари лица.

 • Заповед по член 403.

 • Правилник за вътрешен трудов ред.

 • План за действие при бедствия и аварии.

 • Инструктаж за работа с противопожарни уреди и съоръжения.

 • Основни правила за самопомощ и взаимопомощ.

Обучение

Разработване и участие в изпълнение на програми за ежегодно обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители в комитетите (групите) по условия на труд по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазване на санитарно-хигиенните норми и изискванията за работната среда и трудовия процес.
Провеждане обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно изискванията на наредба от 16.12.2009 г. за условията и реда на провеждане на периодично обучение и инструктаж на работещите.
Организиране и провеждане обучението на работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място.
Провеждане на обучение за придобиване или потвърждаване на група за електробезопасност, съгласно изискванията на правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

Медицински  прегледи

Видове задължителни и допълнителни профилактични медицински прегледи, извършвани в здравни заведения и медицински центрове на територията на цялата страна:
 • Специалист вътрешни болести с ЕКГ
 • Специалист очни болести ( офталмолог ) ( за работещите на видеодисплей повече от половината от законоустановеното работно време )
 • Специалист УНГ
 • Специалист нервни болести
 • Лабораторни изследвания – изследване на урина и др.
 • Ехографско изследване на коремни органи
 • Ехографско изследване на млечни жлези
 • Ехографско изследване на щитовидна жлеза
 • Ехографско изследване на простатна жлеза
 • Специалист акушер-гинеколог с цитонамазка
 • Фирмата разполага с екип от обучени специалисти, извършващи профилактични медицински прегледи и по работни места

Допълнителни услуги

 1. Изготвяне на система за самоконтрол
 2. Изготвяне на система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки
 3. Одит по ЗБУТ
 4. Противопожарно досие
Търсене