Услуги по контрол

Орган за контрол вид "C"

Орган за контрол от вида "С" с обхват на акредитация. Контрол на:

Организиране и извършване на контролни измервания по електробезопасност и фактори на работната среда.


 • Измерване и контрол на съпротивлението по контур “фаза-защитен проводник”.
 • Контрол на общото състояние на уредби.
 • Импеданс

  Импедансът на защитния контур „фаза-защитен проводник” или „фаза-проводник РЕN” на стационарните електрически уредби се измерва и оценява с периодичност, определена в проекта за електрическата уредба или за съответната част от нея, но не по-рядко от един път на пет години.
 • Измерване на преходното съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни инсталации.

  Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби, съгласно Наредба № 4 от 22 декември 2010г. за мълниезащитата на сгради и съпротивление на защитни заземителни уредби, съгласно Наредба №16-116 от 2008г. с периодичност определена в проекта съобразно експлоатационните условия, но не по-дълги от една година.
 • Измерване на съпротивление на изолацията на Кабелни електропроводни линии.
 • Измерване на моментно натоварване на токов кръг и определяне допустимото натоварване, съобразено със сечението на проводника.
 • Измерване на осветеност на работно място.

  Периодичността на измерване се определя от чл.381 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането – най-малко един път в годината.
 • Измерване на микроклимат на работно място – с периодичността на извършване на оценка на риска
 • Измерване на шум

 • Еквивалентно ниво на шума
 • Ниво на шум
Търсене